30 Nisan 2014 Çarşamba

İlerici Kadınlar Derneği - İKD


1 Eylül 1977 tarihindeki İlerici Kadınlar Derneği Raporu şu sözlerle başlar.

“Değerli konuklar, sayın delegeler,barışseverler, Konuşmama, yaşamını savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için adamış bir kadın savaşçı, Clara Zetkin’in sözleri ile başlamak istiyorum. Clara Zetkin bundan 60 yıl önce şöyle diyordu : “Eğer biz anneler,çocuklarımıza savaşa kıyasıya kin duymayı öğretir;daha ufacıkken yüreklerinde toplumcu kardeşlik duygusunu ve bilincini uyandırabilirsek, bir zaman gelecektir ki , yeryüzünde ,en ucu ucuna bir tehlike anında bile onların yüreğinden bu ülküyü sökebilecek herhangi bir iktidar kalmayacaktır. Çünkü bu gençler, en korkunç çatışma ve tehlike anlarında bile, önce insanlık ve proleterlik görevlerini hatırlayacaklardır. “ “ *

Makaleye bu sözlerle başlamayı uygun gördüm. Çünkü aslında ansiklopedi niteliğindeki bol belge içerikli bu kitabın anafikrini bize en güzel bu cümleler anlatmaktadır. Kuruluş amaçlarından başlayan ve yapılan her türlü hareket ve etkinliklerine kadar, tüm toplantı tutanakları, şube ve temsilciler bazındaki tüm faaliyetler, imza kampanyaları, gazete küpürlerinden alıntılar, sözleşme ve tüzüklerin ayrıntılarına kadar kitabın içeriğinde detaylıca yer verilmektedir. Bu eser tarih bilinciyle kazanılmış bir arşiv niteliğindedir ve on bölümden oluşmaktadır. Kitapta kısaltmalar ve derleyenin notları da yer almaktadır. İKD Fonu’nda yer alan tüm belgelere yer verilememiş ancak orjinallerine sadık kalınarak hazırlanmış bir eserdir.

İKD’nin çalışma hedefi, siyasi düşünce, dil,din,ırk,mezhep ayırımı yapmadan bütün kadınları ilerici düşünce etrafında birleştirmeyi amaçlayan bağımsız, demokratik bir kitle örgütü olarak ortaya çıkmış olmasıdır. ** Bu dernek, kadınların sosyal kurtuluşunu, ülkemizin gerilikten ve sömürüden kurtulmasından ve toplumun kurtuluşundan yana tutum sergilemektedir. İzlediği politika ve yaptıkları çalışmalar bu yönde seyretmektedir. Herhangi bir siyasi kuruluşa taraf olmadığına şahit olacaksınız. Ülkedeki tüm kadınların, bağımsız, demokratik ve yığınsal bir örgütüdür.  Dernek içinde her görüşten üye olabilir ve olmalıdır da... Bu yüzden kendilerini “devrimci” kadınlar derneği olarak görmemektedirler.

Eylemleri “eşit işe eşit ücret” ile başlamaktadır. Devamında iş bulmada eğitimde terfide kadınlara erkekler ile eşit fırsatlar sağlanması, her iş kolundaki çalışma koşullarının düzeltilmesi, kadınlara 20 yılda emeklilik sağlanması, zorunlu mesailerin kalkması , 16-18 yaş arası çocuk, kadın ve erkeklerin gece çalıştırılmaması ve 8 saatten fazla çalıştırılamayacağı hükmü, pahalılık ve enflasyon ile mücadele etmek, burjuva ideolojileri, kör inançlar ve geri kalmış ahlaki değerler ile mücadele , kanunlardaki kadın-erkek eşitliğini ihlal eden maddelerin değiştirilmesi ve kadınların toplumsal hayata aktif olarak katılmalarını sağlayarak , gericiliğe karşı barışın ve bağımsızlığın bilinçli savunacıları olmalarını hedeflemişlerdir.

En kapsamlı eylemleri “Analık” hakları ile ilgili olan çalışmalarıdır. Analığın toplumsal bir işlev olarak tanınmasını sağlamaya çalışmışlardır. İş yerlerine kreş ve yuvaların açılması, süt izin sürelerinin düzeltilmesi ,doğum izinlerinin uzatılması, doğum nedeniyle işten çıkarılmaların engellenmesi, gebe kadınların iyi beslenmesine yönelik işverenlerin ek süt vermesi, çocuk zamlarının iş kanunu kapsamına alınması, istenmeyen doğumların engellenmesi için SSK kapsamında hizmet verilmesinin sağlanması, devlet anaokullarının ihtiyacı karşılayacak sayıya getirilemesi gibi ...

Bu yiğit kadınlar ,Uluslararası Demokratik Kadınlar Federasyonu (UDKF) ‘nun eylemlerine ışık tutan büyük antlarına bağlı kalacaklarına söz vermişlerdir :

“81 milyon kadın adına bizler, kadınların ekonomik, politik ,demokratik, ve sosyal haklarını savunucağımıza, gelecek kuşakların ve çocuklarımızın mutlu ve özgür gelişmelerini sağlayacak zorunlu koşulları yaratmak, dünya üzerinden faşizm bütün biçimleriyle ebediyen silininceye ve tüm dünyada gerçek bir demokrasi kuruluncaya dek yorulmak bilmeksizin mücadele edeceğimize, dünya üzerinde sonsuz bir barışın egemen olması için durmaksızın savaşacağımıza ant içeriz.”

Ülkemizde kadın örgütlenmesi denilince feminist kadın örgütlenmeleri akla geldiğinden emekçi kadınların örgütlenmeside aynı kefeye konulmuştur. Bir yandan İKD bu izlenimi de yıkmaya çalışmıştır.

Merkez Genel Kurulları çalışma raporları, olağan genel kurul kararları, geçici yönetim kuurlu çalışma raporları, bölge sekreterlikleri, şubeler ve komisyonlar örgütlenmesi, Kadrolar oluşturma, İKD şube adresleri, propoganda ve ajitasyonlar, eğitim komisyonları raporlarına kadar belgelerin tümüne yer verilmiştir. Bu noktada anlıyoruz ki İKD az zamanda çok işlere imza atmayı başarmıştır. Eksikliklerinin çok olmasına ve sürekli baskı ve engellemelere rağmen çok yol almışlardır. İki yılda üye sayıları 164’ten 850 ‘ye çıkması bile kadın hareketinin yeniliği düşünülürse büyük bir aşama kaydedildiği anlamına gelmektedir. Başarılarının sırrı ise politikalarının doğruluğuna olan inançları ve ve bu yoldan hiç sapmamış olmalarından ileri gelmektedir. Konuların üzerinden tek tek geçilmiştir. Bölüm bölüm konut sorunu, kreş sorunu, ekonomik ve politik dersler, edebiyatta kadın, ahlak ve ulusal sorunlara değinilmiştir.

Bir başka koskoca bölümde ise kampanyalar yer almaktadır. Kreş kampanyası, Doğum izinler birleştirilsin ve uzatılsın kampanyası, Bedava süt kampanyası, Evlat acısına son kampanyası, 20 yılda emeklilik kampanyası, Aileler ile dayanışma kampanyası , Askeri üslere karşı kampanya, Füzelere Hayır kampanyası, Vur emrine karşı kampanya, MHP-ÜGD Kapatılsın kampanyası, Okuma-yazma seferberliği kampanyası gibi...

Kısaca propoganda hareketlerinin temelinden de bahsedecek olursak, hem ülkemizde hem de uluslararası demokratik düzeyde verilen savaşı vurgulamak amaçlı olmuştur.  İKD’nin kadın hareketlerindeki saygın yerini ve somut bazlı sorunlarının çözümü için yürütülen tüm çalışmaların sonuçlarını duyurmak için olmuştur.

Bir hülyaya sevdalı ve cesur o güzelim kadınlarımızın tarihini merak edenlerimiz için eşsiz bir eser olduğunu beyan ederim.

* Fon Kodu:İKD,Seri No:07, Dosya No: 8,Belge No:24.

** Fon Kodu:İKD,Seri No:01.3, Dosya No: 1,Belge No:4.

 www.kitapmakalem.com ktidarların inanç sömürüsünü ters yüz edecek, / rotasını idare eden civatalarını sökecek ve aldatı çarklarını kıracak bir başkaldırı romanıdır. İktidarların inanç sömürüsünü ters yüz edecek, / rotasını idare eden civatalarını sökecek ve aldatı çarklarını kıracak bir başkaldırı romanıdır.

Kitabın Künyesi

Kitabın Adı : İlerici Kadınlar Derneği

Derleyen : Muazzez Pervan

Yayınevi: Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Sayfa Sayısı : 545

Baskı Yılı: 2013

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder